Boostclub Klub Językowy | Akt o Usługach Cyfrowych dla Szkoły Językowej Boost Club
587
page-template-default,page,page-id-587,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Akt o Usługach Cyfrowych dla Szkoły Językowej Boost Club

Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy Akt o Usługach Cyfrowych (dalej jako „Akt”) dotyczy usług świadczonych przez Szkołę Językową Boost Club – Klub Językowy (dalej jako „Szkoła”), zarejestrowaną w Poznaniu przy ul. Chełmońskiego 10/8; 60-754 Poznań i działającą zgodnie z prawem, której głównym przedmiotem działalności jest edukacja językowa.

1.2 Szkoła prowadzi działalność edukacyjną za pośrednictwem strony internetowej oraz profili na platformach społecznościowych takich jak TikTok, Instagram i Facebook (dalej jako „Platformy Cyfrowe”).

Zakres Usług

2.1 Szkoła oferuje usługi edukacyjne, tj. lekcje językowe online oraz offline, kursy językowe, materiały dydaktyczne oraz inne usługi wspierające naukę języków obcych.

2.2 Usługi są świadczone zarówno na Platformach Cyfrowych, jak i poza nimi, zgodnie z ofertą i regulaminem dostępnym na stronie internetowej Szkoły.

Warunki Korzystania z Usług

3.1 Korzystanie z usług Szkoły wymaga akceptacji niniejszego Aktu oraz regulaminu dostępnego na stronie internetowej Szkoły.

3.2 Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z Platform Cyfrowych, w tym polityki prywatności oraz warunków użytkowania określonych przez poszczególne platformy społecznościowe.

Ochrona Danych Osobowych

4.1 Szkoła zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem GDPR.

4.2 Szkoła informuje, że dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu realizacji usług edukacyjnych, komunikacji oraz działań marketingowych, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Szkoły.

Prawa i Obowiązki Stron

5.1 Użytkownik ma prawo do korzystania z usług Szkoły zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Akcie oraz regulaminie.

5.2 Szkoła ma prawo do wprowadzania zmian w ofercie, Aktach, regulaminie oraz polityce prywatności, o czym zobowiązuje się informować użytkowników w sposób dostępny i zrozumiały.

Postanowienia Końcowe

6.1 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Aktu będą rozstrzygane przez odpowiednie instytucje sądowe, zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu rejestracji Szkoły.

6.2 Akt wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Szkoły oraz na Platformach Cyfrowych.