Boostclub Klub Językowy | polityka-prywatnosci-facebook-lead-ad
449
page-template-default,page,page-id-449,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.0.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

polityka-prywatnosci-facebook-lead-ad

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA
DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA
POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD

1. Postanowienia ogólne

 • Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem
  zawierającym informacje o zasadach gromadzenia i
  przetwarzaniu danych udostępnionych za pomocą funkcji
  Facebook Lead Ad.

2. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez
  formularz Facebook Boost club Joanna Królikowska z siedzibą w
  Poznaniu przy ul. Limanowskiego 7, 60-743 Poznań, wpisana do
  rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
  Gospodarczej, NIP nr 7881932232; w dalszej części informacji
  określana jako „Boost club”. Z Boost club można skontaktować
  się telefonicznie pod nr tel. 532-586-754 lub pisemnie na adres
  e-mail: biuro@boostclub.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się
  odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej
  przez zgody, w celach marketingowych.
 • Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są lub zależnie od
  potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy
  Boost club w zakresie usług związanych z marketingiem oraz
  portal Facebook.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach
  marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie
  danych osobowych lub ustania celów marketingowych Boost
  club.
 • W związku z podaniem danych osobowych Użytkownik ma
  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, prawo do żądania od Boost club usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia
  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania
  przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwia jednak,
  udział w procesach marketingowych, w szczególności
  przesyłanie informacji handlowo-marketingowej. Cofnięcie
  zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Boost club w
  zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane
  przez Boost club spowoduje zaprzestanie świadczenia usług.
  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie przez
  Użytkownika na adres: biuro@boostclub.pl oświadczenia o
  cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Boost club
  za pomocą systemów komputerowych zapewniających
  bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez
  szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł
  dostępów) oraz poza systemem komputerowym z
  zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do
  ryzyka przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane osobowe
  na zlecenie Boost club zostały zobowiązane do zapewnienia
  adekwatnego poziomu bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 • Boost club stosuje wymagane obowiązującymi przepisami
  zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych
  osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem
  osobom nieupoważnionym.
 • Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook
  Lead Ad Użytkownik przekazuje Boost club wskazane w
  formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące:
 • adres e-mail Użytkownika,
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • numer telefonu Użytkownika.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Boost club danych
  osobowych, o których mowa w ust. 10 powyżej następuje przez
  zaznaczenie odpowiedniego okienka formularza, poprzez który
  Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe na portalu
  Facebook.

3. Przesyłanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni przez
telefon

 • Uzyskując dane Użytkownika poprzez Facebook Lead Ad Boost
  club będzie kontaktował się z Użytkownikiem na podany adres
  e-mail w celu wysyłki treści marketingowych, które mogą
  stanowić informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18
  lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik ma prawo w każdym momencie stwierdzić, że nie
  chce otrzymywać od Boost club powiadomień o charakterze
  marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.
  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie przez
  Użytkownika na adres: buro@boostclub.pl oświadczenia o
  cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowej.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Boost club
  informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego
  okienka formularza, w którym udostępnia Boost club swoje
  dane.
 • Boost club może się kontaktować z użytkownikiem również
  telefonicznie lub w formie sms na podany w formularzu numer
  telefonu Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego
  produktów i usług Boost club.
 • Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Boost club z
  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingu
  bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca
  2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez zaznaczenie
  odpowiedniego okienka formularza, w którym udostępnia Boost
  club swoje dane.

4.Obowiązywanie Polityki Prywatności

 • o Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem
  30.10.2018r.